Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Tài liệu

DNS on Bind: Cấu hình syslog tập trung Featured

  • Posted on:  Tuesday, 29 September 2020 17:28
  • Written by 

Cấu hình log tập trung cho DNS chạy Bind trên Centos 7, sử dụng syslog-ng

IP DNS Server: 192.168.206.140

IP Window: 192.168.206.1, dùng giả lập làm Syslog server

2 máy này có thể ping thông nhau.

Phần 1: Cài Syslog-ng

#yum install epel-release

#yum list *syslog-ng*

#yum install *syslog-ng*

Disable rsyslog

#systemctl stop rsyslog

#systemctl disable rsyslog

Phần 2: Cấu hình log truy vấn của Bind bắn ra daemon

logging {

        channel log_query {

                              file "log_query" versions 3 size 100m;

                              severity info;

                              print-category yes;

                              print-severity yes;

                              print-time yes;

                              };

               channel log_query_syslog {

                syslog daemon;

                severity info;

                print-category yes;

                print-severity yes;

                print-time yes;

                };

               channel default_debug {

                file "named.run";

                severity dynamic;

        };

               category "queries" { "log_query"; "log_query_syslog"; };

               category "default" { "default_debug"; };

               category "security" { "default_debug"; };

               category "config" { "default_debug"; };

               category "notify" { "default_debug"; };

               category "lame-servers" { "default_debug"; };

};

Phần 3: Dựng syslog server giả lập:

Trên máy tính window có ip 192.168.206.1 , cài phần mềm syslog server miễn phí.

Các thiết lập trong setup để mặc định.

 

Phần 4: Cấu hình syslog-ng để đón log từ daemon và đẩy lên syslog server qua UDP 514

[root@DNS02 log]# more /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf

@version:3.5

@include "scl.conf"

 

# syslog-ng configuration file.

#

# This should behave pretty much like the original syslog on RedHat. But

# it could be configured a lot smarter.

#

# See syslog-ng(8) and syslog-ng.conf(5) for more information.

#

# Note: it also sources additional configuration files (*.conf)

#       located in /etc/syslog-ng/conf.d/

 

options {

    flush_lines (0);

    time_reopen (10);

    log_fifo_size (1000);

    chain_hostnames (off);

    use_dns (no);

    use_fqdn (no);

    create_dirs (no);

    keep_hostname (yes);

};

 

source s_sys {

    system();

    internal();

    # udp(ip(0.0.0.0) port(514));

};

 

destination d_cons { file("/dev/console"); };

destination d_mesg { file("/var/log/messages"); };

destination d_auth { file("/var/log/secure"); };

destination d_mail { file("/var/log/maillog" flush_lines(10)); };

destination d_spol { file("/var/log/spooler"); };

destination d_boot { file("/var/log/boot.log"); };

destination d_cron { file("/var/log/cron"); };

destination d_kern { file("/var/log/kern"); };

#destination d_daemon { file("/var/log/log_query"); };

destination d_daemon {udp("192.168.206.1" port (514)); };

destination d_mlal { usertty("*"); };

 

filter f_kernel     { facility(kern); };

filter f_daemon     { facility(daemon) and level(info); };

filter f_default    { level(info..emerg) and

                        not (facility(mail)

                        or facility(authpriv)

                        or facility(cron)); };

filter f_auth       { facility(authpriv); };

filter f_mail       { facility(mail); };

filter f_emergency  { level(emerg); };

filter f_news       { facility(uucp) or

                        (facility(news)

                        and level(crit..emerg)); };

filter f_boot   { facility(local7); };

filter f_cron   { facility(cron); };

 

#log { source(s_sys); filter(f_kernel); destination(d_cons); };

log { source(s_sys); filter(f_kernel); destination(d_kern); };

log { source(s_sys); filter(f_default); destination(d_mesg); };

log { source(s_sys); filter(f_auth); destination(d_auth); };

log { source(s_sys); filter(f_mail); destination(d_mail); };

log { source(s_sys); filter(f_emergency); destination(d_mlal); };

log { source(s_sys); filter(f_news); destination(d_spol); };

log { source(s_sys); filter(f_boot); destination(d_boot); };

log { source(s_sys); filter(f_cron); destination(d_cron); };

log { source(s_sys); filter(f_daemon); destination(d_daemon); };

# Source additional configuration files (.conf extension only)

@include "/etc/syslog-ng/conf.d/*.conf"

# vim:ft=syslog-ng:ai:si:ts=4:sw=4:et:

[root@DNS02 log]#

Phần 5: Kiểm tra

Khởi động syslog-ng và cho syslog-ng khởi động cùng HĐH

#systemctl start syslog-ng

#systemctl enable syslog-ng

Khởi động DNS:

#/usr/local/sbin/named -c /etc/named.conf

Kiểm tra:

Mở 2 cửa sổ, 1 cửa sổ là phần mềm Visula Syslog server

1 cửa sổ để truy vấn máy chủ DNS.

Kết quả khi truy vấn DNS, thì trên Syslog server xuất hiện thông tin log là thành công.

Nguồn tài liệu: http://books.pro.vn

Đón xem các clip chi tiết tại kênh: http://youtube.com/huybacnguyen

Nếu bạn thấy hữu ích, vui lòng like, sharesubscribes kênh của mình

 

Read 2625 times Last modified on Tuesday, 29 September 2020 17:39

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.